ผลงานวิชาการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการส้ัตวแพทย์ภาคตะวันออก ประจำปี 2559