ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

 844 หมู่ 9 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

 โทรศัพท์  038742116-19 โทรสาร 038-742120

 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.