ในวันที่ 25 เมษายน 2561 นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกและคณะ ได้ไปตรวจประเมินความสามารถทางห้องปฏิบัติการของ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ด จำกัด(สาขาเทพารักษ์)

SurapolFood 1

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกได้รับการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองฯ ครั้งที่ 1 ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ

ISO9001 2015 audit2018 1res 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายสัตวแพทย์ชัยวลัญช์ ตุนาค นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้นและระบาดวิทยา ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ในเขต 2 เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และความชำนาญในการเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบโรคและตรวจวินิจฉัยโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น ณ โรงแรมบางแสนวิลล่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

Diag training Bangsaen 2res

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก นำโดย นสพ.ชัยวลัญช์ ตุนาค ประธานคณะทำงานกิจกรรม 5ส. ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. ตามมาตรฐานกลาง จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 2  โดยการตรวจประเมินให้คะแนนลุล่วงไปด้วยดี และได้รับข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

5S 1res

อ่านเพิ่มเติม...

 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายสัตวแพทย์ชัยวลัญช์ ตุนาค นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรโครงการฝึกอบรมเกษตรกรฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

DrDangRayong 1res 
 
อ่านเพิ่มเติม...