ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   -  หนังสือประกาศประกวดราคา       รายละเอียดคลิกที่นี่

   -  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง    รายละเอียดคลิกที่นี่