ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
ชื่อตำแหน่ง
1.นักวิทยาศาสตร์
2.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณสมบัติทั่วไป
1.สัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
6.ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก
7.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1.5x1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
2.สำเนาแสดงผลการศึกษา ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
4.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
5.หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ค่าสมัครสอบ
-ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำนวน 100 บาท
-ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 100 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้
1.2ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศ
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก 844 ม.9 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธู 2561 ในวันและเวลาทำการ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์  038-742116 หรือ 086-305-1178