ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ : ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาจ้าง : เดือนธันวาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561
คุณสมบัติทั่วไป : 1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ สติหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการเลือการรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
2.มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัติโนมัติ
3.สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเตอร์เน็ต
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
-สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันออก 844 ม.9 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 #ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 - 7 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
2.สำเนาแสดงผลการศึกษา ปริญญาตรีและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
4.สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
5.หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ค่าสมัครสอบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 100 บาท 
สนใจและสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-742-116 หรือ 086-3051178 ในวันและเวลาราชการ