NationalGoatFair22062561

ขอเชิญร่วมงาน แพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ (ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี) ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561