แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหน่วยงาน (Individual Development Plan; IDP)

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2564

 

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2563